Enerji konkret olaraq nə deməkdir

Enerji enerji təmin edə bilən resurslara aiddir. Burada enerji adətən istilik enerjisi, elektrik enerjisi, işıq enerjisi, mexaniki enerji, kimyəvi enerji və s. İnsan üçün kinetik, mexaniki və enerji təmin edə bilən maddə

Enerji mənbələrini üç böyük kateqoriyaya bölmək olar:

(1) günəşdən gələn enerji. O cümlədən günəşdən birbaşa enerji (günəş istilik radiasiya enerjisi kimi) və günəşdən gələn dolayı enerji (məsələn, kömür, neft, təbii qaz, şist və digər yanan minerallar və yanacaq odununun biokütləsi enerjisi, su enerjisi və külək enerjisi və s.) .

(2) Yerin özündən enerji. Bunlardan biri Yerin daxilində olan geotermal enerjidir, məsələn, yeraltı isti su, yeraltı buxar, isti quru qaya; Digəri, yer qabığında uran və torium kimi nüvə yanacaqlarının tərkibində olan atom nüvə enerjisidir.

(3) Yerdəki ay və günəş kimi göy cisimlərinin cazibə qüvvəsi nəticəsində yaranan enerji, məsələn gelgit enerjisi.

İlkin enerji mənbələri daha çox təsnif edilir. Davamlı olaraq doldurula bilən və ya daha qısa müddətdə bərpa oluna bilən enerji bərpa olunan enerji, bərpa olunmayan enerji isə adlanır. Bərpa olunan enerji mənbələrinə külək, su, okean, gelgit, günəş və biokütlə daxildir. Kömür, neft və təbii qaz bərpa olunmayan enerji mənbələridir.

Geotermal enerji əsasən bərpa olunmayan enerji mənbəyidir, lakin yerin daxili hissəsindəki nəhəng ehtiyatlar baxımından regenerasiya xarakteri daşıyır. Nüvə enerjisinin yeni inkişafı nüvə yanacaq dövrünü edəcək və yayılma xüsusiyyətinə sahib olacaq. Nüvə birləşməsinin enerjisi nüvə parçalanmasından beş-on dəfə yüksəkdir və nüvə sintezi üçün ən uyğun yanacaq olan deyterium dənizdə boldur, bu da “tükənməzdir”. Nüvə enerjisi gələcəyin enerji sisteminin sütunlarından biridir.


Göndərmə vaxtı: 18 oktyabr 2021-ci il